מדיניות פרטיות

1. כללי
1.1 – גרופ מדנס קפיטל פתרונות כלכליים בע"מ (להלן: "גרופ מדנס") מתייחסת בכבוד לפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת https://madanes-capital.co.il

1.2 – להלן: ("האתר") ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של גרופ מדנס. לפיכך, גרופ מדנס מבקשת באמצעות מסמך מדיניות זה ליידע את לקוחותיה והמשתמשים באתר, במדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ובגרופ מדנס.

1.3 – מסירת המידע שמסרת ותמסור לגרופ מדנס, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתך וברצונך ואינה נובעת מחובה חוקית. יחד עם זאת, ייתכן שללא מסירת המידע, לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים.

1.4 – המידע אודותיך ישמר במאגרי המידע של גרופ מדנס לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לשם מימוש המטרות, גרופ מדנס תהא רשאית להעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

1.5 – מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים .

2. רישום לאתר
2.1 – בחלק מהשירותים המוצעים באתר, תתבקש לעדכן פרטים אודותיך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון, כתובת מגורים, דרכי התקשרות וכיו"ב. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" וללא מסירתם, לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול שתתבקש למסור פרטים נוספים .

3. סוג המידע הנאסף
המידע שנאסף אודותיך יכול שיכלול את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו) :

3.1 – פרטי קשר ופרטים דמוגרפיים (שם ושם משפחה, מספר זהות, כתובת, מס' טלפון,כתובת דוא"ל, תאריך לידה).

3.2 – מצב רפואי ונפשי (למשל מחלות, נטילת תרופות, נכות, הליכים רפואיים).

3.3 – ניסיון מקצועי.

3.4 – מידע כלכלי חובות ונכסים.

3.5 – קשרים משפחתיים.

3.6 – השכלה.

3.7 – ניסיון מקצועי.

3.8 – מידע הנוגע לקבלת השירותים באמצעותנו.

4. השימוש במידע
אנו אוספים מידע שנמסר לנו אודותיך למטרות המפורטות להלן (כולן או חלקן) ("המטרות"):

4.1 – מתן שירותים ללקוחות ומשתמשים לרבות באמצעות האתר.

4.2 – יצירת קשר איתך.

4.3 – שיפור איכות השירותים לרבות בכל הקשור לשימוש באתר.

4.4 – סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון.

4.5 – התאמת והצעת מוצרים ושירותים.

4.6 – זיהוי בעת פנייה אלינו בין היתר באמצעות האתר ובכל ערוץ תקשורת אחר.

4.7 – שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות המשתמש.

4.8 – משלוח מידע ו/או התאמת מודעות בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין את הלקוח ו/או המשתמש וכן מידע שיווקי ופרסומי בהתאם להוראות הדין.

4.9 – ניהול הפעילות העסקית של גרופ מדנס.

4.10 – בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות שונות.

4.11 – עמידה בהוראות הדין וחובות רגולטוריות.

4.12 – התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד גרופ מדנס וכל מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים.

4.13 – אכיפה של תנאי השימוש.

4.14 – כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר .

4.15 – עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים

4.16 – שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על- פי חוק למסור את הפרטים, אולם ייתכן כי אי מסירת פרטים או מסירתם שגויים או חלקיים, בין השאר, ימנעו את אפשרות השימוש בשירותים באתר, יפגעו באיכות השירות הניתן או ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות .

4.17 – אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר(למשל ילדיך, עובדיך או אחרים), עליך לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) שעדכנת את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן (ב) קיבלת הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין.

4.18 – ייתכן שגרופ מדנס תאסוף ותסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים למתן השירותים ולניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

4.19 – גרופ מדנס תשמור את המידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על- פי דין.

5. העברת מידע
5.1 – גרופ מדנס לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות זו .

5.2 – גרופ מדנס רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

צדדים שלישיים אשר מעניקים לגרופ מדנס שירותים שונים בקשר עם פעילותה ובין היתר ,שירותי תמיכה במערכות מידע, מערכות ו/או מוצרי אבטחת מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים אחרים לרבות יועצים בתחום הפיננסי, הפנסיוני והמיסויי.

חברות בקבוצת גרופ מדנס לצורך פניות בשירותי דיוור ישיר, בהתאם להוראות הדין.

חברות בתחום הביטוח והפיננסים.

במסגרת הליכים משפטיים ו/או אם יתקבל אצל גרופ מדנס צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אודות המשתמש, בהתאם להוראות הצו והדין, מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

במקרה שלקוח יפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין גרופ מדנס (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

בכל מקרה בו לדעת גרופ מדנס מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של גרופ מדנס ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג גרופ מדנס ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של ארגון מחדש, שינוי שליטה, מלא או חלקי וכן עסקאות אחרות בקשר עם עסקי קבוצת גרופ מדנס.

אם תועלה טענה או יתעורר אצל גרופ מדנס חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בגרופ מדנס, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות ומשתמשים.

בכל מקרה שגרופ מדנס תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע או להקטין נזק לגרופ מדנס,למשתמש, ללקוח ולצד שלישי כלשהו.

6. רשתות חברתיות ומידע אישי שהמשתמש משתף
6.1 – גרופ מדנס עשויה להעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים ("יישומים חיצוניים"). השימוש ביישומים חיצוניים איננו כפוף למדיניות זו אלא למדיניות שמונהגת ע"י היישומים החיצוניים.

6.2 – היישומים החיצוניים (למשל דף הפייסבוק של גרופ מדנס) עשויים לכלול גם תכנים שפרסמת. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת פרסום מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

6.3 – גרופ מדנס לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/ או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ולכל מי מטעמך, בגין השימוש ביישומים החיצוניים וכן בכל הקשור לפרסום התכנים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של היישומים החיצוניים.

7. קישורים Links
7.1 – אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או יישומים של

צדדים שלישיים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי גרופ מדנס. גרופ מדנס אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחת המידע בהם

ולמדיניות הפרטיות שלהם. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש בהם באחריותך בלבד

ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ו / או דפי אינטרנט ו/ או יישומים כאמור לעיל.

7.2 – גרופ מדנס לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/ או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ולכל מי מטעמך, בגין השימוש באתרים ו/ או דפי אינטרנט ו/או יישומים כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים.

8. אבטחת מידע
8.1 – גרופ מדנס מייחסת חשיבות לאבטחת המידע במערכותיה ומיישמת מוצרים ונהלים לאבטחת מידע.

8.2 – עם זאת, כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת

האינטרנט, לעולם נתון לסיכוני אבטחת מידע ובכל מסירת מידע לגרופ מדנס באמצעות רשת

האינטרנט, הנך עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה,

שקיים חשש לגבי אבטחת המידע או העברת המידע לגרופ מדנס, נבקש שתעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט במדיניות פרטיות זו לעיל.

8.3 – גרופ מדנס לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/ או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ולכל מי מטעמך וכן לצדדים שלישיים, בכל הקשור והנוגע להעברת ולקבלת המידע, השימוש בו ולשימוש באתר.

9. יצירת קשר
9.1 – לכל שאלה או הבהרה בקשר עם מדיניות הפרטיות של גרופ מדנס ניתן לפנות לגרופ מדנס באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected], או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת גרופ מדנס ברחוב השלושה 2, תל אביב 6706054 . נציגי גרופ מדנס עומדים לרשותך בכל תלונה, בקשה, תגובה או שאלה.

10. זכות עיון, תיקון מידע ומחיקת המידע
10.1 – ככל שהנך מעוניין לעיין במידע השמור אודותיך במאגר המידע כאמור בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לעשות כן באמצעות פנייה לגרופ מדנס בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים במדיניות זו.

10.2 – הנך זכאי ורשאי להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30 א לחוק התקשורת( בדואר אלקטרוני, הודעת SMS , פקס וכיו"ב. על מנת לעשות כן, באפשרותך לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו שמספרו 03-6380000 , ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected], ו/או במשלוח הודעה בחוזר ככל שנשלח אליך דבר פרסומת באמצעות מסרון SMS ו/או במשלוח הודעה כתובת בדואר לכתובת גרופ מדנס קפיטל פתרונות כלכליים בע"מ, רחוב השלושה 2, תל אביב.

11. הדין החל וסמכות השיפוט
11.1 – התנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל.

11.2 – סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

12. שונות
12.1 – השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה לצד תנאי השימוש הכלליים שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים .

12.2 – אינך רשאי להסב את זכויותיך וחובותיך על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. גרופ מדנס תוכל להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה לאחר.

12.3 – מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר גרופ מדנס, משום שהם חלים עליך. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.


מעודכן לחודש ינואר 2024
__

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות