תקנון אתר ותנאי שימוש באתר

תקנון אתר ותנאי שימוש

1. כללי
1.1 – השימוש באתר אינטרנט זה, של גרופ מדנס קפיטל פתרונות כלכליים בע"מ (להלן: "גרופ מדנס") לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

1.2 – התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אך הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.3 – התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אך הוא מתייחס גם ללשון רבים.

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

2.1 – הלקוח מצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

3. השימוש באתר
3.1 – אין להעתיק, להציג בפומבי ו/או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בעניין זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוק או במדיה אחרת כלשהי.

3.2 – אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה באופן מלא או חלקי של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3 – כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש. גרופ מדנס שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא גרופ מדנס רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות גרופ מדנס בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה. גרופ מדנס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 

3.4 – גרופ מדנס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפו וזמינותו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהייה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

4. סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי

4.1 – גרופ מדנס עושה כל שביכולותיה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך לשם כך גרופ מדנס משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד גרופ מדנס נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור .

4.2 – הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם, וכי כל מידע אשר יימסר על ידו באמצעות האתר נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידו, לרבות הרישום לאתר ולקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידו להתיר לגרופ מדנס ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידו, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לדוחות/ מכשירים פיננסיים ופנסיונים ו/או על מנת ליידע ולהציע לו ולבני משפחתו, על ידי גרופ מדנס ובין אם מצד ג' כלשהו עמו תשתף גרופ מדנס פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת גרופ מדנס עשויים לעניין אותו ואת בני משפחתך. במידה והלקוח אינו מעוניין בדיוור כאמור הינו רשאי להודיע על כך לגרופ מדנס בכל עת. כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים בזאת, כי גרופ מדנס תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה .

4.3  – הנתונים שהלקוח ימסור יישמרו במאגר המידע של גרופ מדנס וחברות הקבוצה. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אבל בלעדי מסירת המידע גרופ מדנס לא תוכל לטפל בפניותו.

4.4 – בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. גרופ מדנס תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה וכן על פי הוראות כל דין. ייתכן שגרופ מדנס תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן הרלבנטיים לו.

4.5 – גרופ מדנס לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות של גרופ מדנס, לחץ כאן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של גרופ מדנס.

5. הגבלת אחריות

5.1 – גרופ מדנס לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

5.2 – אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ מכל סוג שהוא לביצוע עסקאות עם גרופ מדנס ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. גרופ  מדנס אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש (לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם) ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

5.3 – תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שגרופ  מדנס עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. גרופ מדנס ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

5.4 – באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים ו/או כתבות מאתרים שונים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

6. קניין רוחני

6.1 – כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של גרופ מדנס בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לגרופ מדנס להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מגרופ מדנס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי גרופ מדנס.

7. דין וסמכות שיפוט

7.1 – על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות

Responsive Iframe